Projekty unijne

RADOSNE PRZEDSZKOLE+ Jest projektem realizowanym we wszystkich szkołach w Gminie Świerklany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w […]

Baner z logotypami unii europejskiej

RADOSNE PRZEDSZKOLE+

Jest projektem realizowanym we wszystkich szkołach w Gminie Świerklany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

CELEM PROJEKTU Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjno-wychowawczych dla 50 dzieci z Przedszkola nr 2 w Świerklanach oraz utworzenie 17 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Świerklanach wraz doposażeniem placówki w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu dla 50 wychowanków przedszkola zaplanowano również organizację dodatkowych zajęć na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównujących ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Ponadto zaplanowano realizację 2 szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej dla zatrudnionych w przedszkolu 16 nauczycieli. Okres finansowania nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego wyniesie 11 m-cy (od 1 września 2018 do 31 lipca 2019).

DZIĘKI PROJEKTOWI powstanie 1 nowa grupa (17 nowych miejsc) wychowania przedszkolnego w Gminie Świerklany. Grupa ta zostanie doposażona w niezbędne pomoce i umeblowanie. Doposażony zostanie także znajdujący się przy przedszkolu plac zabaw. Dodatkowo 50 dzieci w wieku przedszkolnym weźmie udział w zajęciach dodatkowych z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalnych oraz terapeutycznych z rytmiki. Ponadto 16 nauczycieli z Przedszkola nr 2 w Świerklanach podniesie swoje kompetencje w zakresie pedagogiki i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Realizacja projektu RADOSNE PRZEDSZKOLE +, którego wartość wynosi 202 825,00 zł (w tym 172 401,25 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 30 423,75 zł z budżetu gminy), zakończy się 31 lipca 2019 roku.